സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം

സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത് 
താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം
പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകാം  രക്തോത്പലം വിഭ്രതീം
സൗമ്യാം രത്നഘടസ്‌ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമംബികാം 

ധ്യായേത്പരാമംബികാം  = ഞാൻ പരാശക്തിയായ ദേവിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു.

എപ്രകാരം  ഇരിക്കുന്ന  ദേവി  (ദേവിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ) ആണ് ആദ്യം മുതൽ:

 1. സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം:
  സിന്ദൂരത്തിന്റെ ചുവപ്പ് (അരുണ) വർണ്ണത്തിലുള്ള ശരീര (വിഗ്രഹം) ത്തോട് കൂടിയ,
 2. ത്രി നയനാം:
  മൂന്നു കണ്ണുകളുള്ള
 3. മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത് താരാനായകശേഖരാം:
  മാണിക്യം പതിപ്പിച്ച കിരീട (മൗലി) ത്തിൽ,  പ്രശോഭിക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല+ യോട് കൂടിയ,
 4. സ്മിതമുഖീം:
  മന്ദസ്മിതം നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന,
 5. ആപീനവക്ഷോരുഹാം:
  നിറഞ്ഞ മാറിടത്തോട് കൂടിയ,
 6. പാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകാം:
  വണ്ടുകൾ (അളി) ചുറ്റിപറക്കുന്ന കൈകളിൽ (പാണിഭ്യാം), നിറഞ്ഞ (പൂർണ) രത്നചഷകം (സ്വർണത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് പാത്രം) പിടിച്ചിട്ടുള്ള,
 7. രക്തോത്പലം വിഭ്രതീം:
  രക്തനിറത്തിലുള്ള താമര (ഉത്പലം) ചുഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന,
 8. സൗമ്യാം:
  സൗമ്യ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന, 
 9. രത്നഘടസ്‌ഥരക്തചരണാം:
  രക്ത വർണ്ണത്തിലുള്ള ചരണങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കുടത്തിന്മേൽ വെച്ചിട്ടുള്ള,

  പരാശക്തിയായ  അംബികയെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു

+ താരാനായകശേഖരാം: താരാ നായകൻ = നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നായകൻ, ചന്ദ്രൻ.
ചന്ദ്രന്റെ ശിഖരം = ചന്ദ്രക്കല