അജിതാ ഹരേ!

അജിതാ  ഹരേ! ജയ മാധവ! വിഷ്ണോ! അജമുഖദേവനത!വിജയ സാരഥേ ! സാധു ദ്വിജനൊന്നു പറയുന്നുസുജന സംഗമമേറ്റം സുകൃതനിവഹ സുലഭമതനു നിയതം പലദിനമായി ഞാനും ബലഭദ്രാനുജാ! നിന്നെനലമൊടു കാണ്മതിന്നു കളിയല്ലേ…

Continue Reading →