നേരാനേരമുദിക്കണം

നേരാനേരമുദിക്കണം കണിശമായർക്കേന്ദുതാരാദികൾ വർഷാവർഷമൊരുക്കണം മഴ, ശരത്, വേനൽ, വസന്തങ്ങളും തോരാതേ തിരമാല, കാറ്റുമനിശം ! കാലം തിരിക്കുന്നൊരീ ക്കാര്യം ദുര്ഘടമാണിതൊക്കെയൊരുവൻ താനേ നിവർത്തിക്കുമോ ? (ഒരു സമസ്യാപൂരണത്തിന്…

Continue Reading →

മണ്ണുണ്ണും വെണ്ണയുണ്ണും

മണ്ണുണ്ണും വെണ്ണയുണ്ണും കടുതരവിഷസമ്മിശ്രമാം സ്തന്യമുണ്ണും മണ്ണും കല്ലും നിറഞ്ഞോരവിലു മരയിലച്ചീരയും തീയുമുണ്ണും തിണ്ണം ബ്രഹ്മാണ്ഡ മങ്ങേക്കുടവയർ, ഗുരുവായൂരെഴും നാഥ, നീയെ ന്തുണ്ണില്ലുണ്ണീ നിവേദിക്കുവനടിമലരിൽ ക്കൂപ്പുമെൻ തപ്തബാഷ്പം. –…

Continue Reading →

വാഗർത്ഥാവിവ

വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തൗ വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയേ ജഗത: പിതരൗ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ – kalidasa വാഗ്, അർത്ഥഔ ഇവ സംപൃക്തൗ, ജഗത: പിതരൗ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ, വാഗർത്ഥ…

Continue Reading →

രാമം ദശരഥം വിദ്ധി

രാമം ദശരഥം വിദ്ധി മാം വിദ്ധി ജനകാത്മജാം അയോദ്ധ്യാമടവിം വിദ്ധി ഗച്ഛ താത യഥാസുഖം – വാല്മീകി രാമായണം  രാമനെ ദശരഥനായിട്ടും, സീതയെ ഞാൻ ആയിട്ടും, കാടിനെ…

Continue Reading →

മലയാളം കുറിപ്പുകൾ 

പഞ്ചാരി കേരളീയന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അധികം post കളും മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ആണ് സാധ്യത. ഈ post  മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആണ്.   ഈ blog ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന…

Continue Reading →