വാഗർത്ഥാവിവ

വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തൗ വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയേ ജഗത: പിതരൗ വന്ദേ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ – kalidasa വാഗ്, അർത്ഥഔ ഇവ സംപൃക്തൗ, ജഗത: പിതരൗ പാർവതീ പരമേശ്വരൗ, വാഗർത്ഥ…

Continue Reading →