സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം

സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം ത്രിണയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത് താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാംപാണിഭ്യാമളിപൂർണ്ണരത്നചഷകാം  രക്തോത്പലം വിഭ്രതീംസൗമ്യാം രത്നഘടസ്‌ഥരക്തചരണാം ധ്യായേത്പരാമംബികാം  ധ്യായേത്പരാമംബികാം  = ഞാൻ പരാശക്തിയായ ദേവിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. എപ്രകാരം  ഇരിക്കുന്ന  ദേവി  (ദേവിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ) ആണ് ആദ്യം മുതൽ: സിന്ദൂരാരുണവിഗ്രഹാം:സിന്ദൂരത്തിന്റെ…

Continue Reading →