നേരാനേരമുദിക്കണം

നേരാനേരമുദിക്കണം കണിശമായർക്കേന്ദുതാരാദികൾ വർഷാവർഷമൊരുക്കണം മഴ, ശരത്, വേനൽ, വസന്തങ്ങളും തോരാതേ തിരമാല, കാറ്റുമനിശം ! കാലം തിരിക്കുന്നൊരീ ക്കാര്യം ദുര്ഘടമാണിതൊക്കെയൊരുവൻ താനേ നിവർത്തിക്കുമോ ? (ഒരു സമസ്യാപൂരണത്തിന്…

Continue Reading →