വാഗർത്ഥാവിവ

വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തൗ
വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയേ
ജഗത: പിതരൗ വന്ദേ
പാർവതീ പരമേശ്വരൗ

kalidasa

വാഗ്, അർത്ഥഔ ഇവ സംപൃക്തൗ, ജഗത: പിതരൗ
പാർവതീ പരമേശ്വരൗ, വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തയേ, (അഹം) വന്ദേ.

വാക്കിന് അർത്ഥം എന്ന പോലെ സംയോജിച്ചിരിക്കുന്ന (സംപൃക്തൗ – inseparable )
ജഗത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ (പിതരൗ – parents )
പാർവതീ പരമേശ്വരന്മാരെ
വാഗർത്ഥ (literature) പ്രതിപത്തിക്കായി (fluency)
പ്രണമിക്കുന്നു (വന്ദേ)
(കാളിദാസന്റെ രഘുവംശത്തിലെ ആദ്യശ്ലോകം ആണ് ഇത്).